Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası  
Reklamı Kapat

En güzel oyunlar
oyun indir
sitesinden indirilir.

Facebook Sayfası Türk Edebiyatı Matematik Türkçe İngilizce Coğrafya
Go Back   Etüt Odası Öğrencilerin Buluşma Noktası > Tarih - İnkılap Tarihi > Tarih - İnkılap Tarihi Yazılı Soruları ve Sonuçları > Tarih - İnkılap Tarihi 9. Sınıf Y.Sor.
Etüt Odası Facebook
Bettilt Forum Kuralları Yardım Üye Listesi Yeni Mesajlar


Bakugan Oyunları
Bakugan Oyunları
Geta Oyunları
Geta Oyunları
Altın Avcısı
Altın Avcısı
Zuma
Zuma
Friv
Friv

Cevapla
 
Seçenekler
Alt 08.04.10, 21:27   Yukarı Git #1
yapla41
yapla41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 8
Teşekkürler Teşekkürleri: 7
3 mesajına 22 kere teşekkür edildi.

Smile 2. Dönem 2. yazılı (test- cevaplı) 2 gun onceki sınavım


En buyuk avantaj cevaplı olması inş bir yararı olur
Tesekkur butonuna basmanız yeterli


1-Aşağıdakilerden hangisi Türklerin İslamiyeti kolayca kabul etmelerinin nedenlerinden biri değildir?
A) İslamiyeti tanımaları ve kendi dinleri ile benzerlik taşıması
B) Türk toplumundaki sosyal dayanışma ve ahlak kurallarına uygun olması
C) Abbasilerin hoşgörülü politikaları
D) Ölümden sonraki hayata inanmaları
E) Türklerde ibadetlerin tapınakta, İslamiyet?te camilerde yapılması bakımından benzerlik bulunması
2-
I. Islam dinini geniş alanlara yayma.
II. Islam kültür ve uygarlığını geliştirme.
III. Emevi yönetimine siyasal olarak katılma.
VI. Haçlılara karşı mücadele etme
V. Balkanlarda Islam?ı yayma
Türkler Müslüman olduktan sonra Islamiyet?e büyük katkılarda bulunmuşlardır.
Yukarıdaki öncüllerden hangisi Türklerin İslam dünyasına sağladıkları faydalardan değildir?

A)I B)II C)III D)IV E)V

3- Orta Asya'da kurulan Hun, Göktürk, Uygur gibi Türk devletleri'nin geleneklere göre hükümdarın oğulları arasında paylaşılması, aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur?
A) İç karışıklıkların kolayca bastırılmasına
B) Kardeş katlinin önlenmesine
C) Devletlerin kısa sürede yıkılmasına
D) Merkezi otoritenin güçlenmesine
E) Hukuk alanında ikilemlerin yaşanmasına
4-
I. Kurganlar
II. Anallar
III. Destanlar
IV. Zigguratlar
V. Çin kaynakları

Yukarıdakilerden hangileri Orta Asya Türk Tarihi'-nin aydınlatılmasında etkili olan kaynaklar arasın¬da göşterilernez?
A) II ve IV B)lveV C) II ve III D) I, II ve IV E) III, IV ve V

5- Eski Türklerde ekonomi tarımdan çok, hayvancılık ve ticarete dayanmaktadır.
Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi¬dir?
A) Dini inanışlar
B) Kültürel yapı
C) Savaşçı özellikler
D) Göçebe yaşam
E) Kavimler Göçü

6- Tarihte yazılmış en uzun destan olan ? Manas ? Destanı?nı aşağıdaki Türk topluluklarından hangisi oluşturmuştur?
A) Hunlar B) Göktürkler C) Avarlar

D) Hazarlar E) Kırgızlar

7- Kendi paralarını bastıran ilk Türk devleti ve hükümdarı hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?
A) Kök Türk Devleti-Bilge Kağan
B)Türgeşler-Baga Tarkan
C)Uygurlar- Moyen-Çur
D) Büyük Hun Devleti-Mete Han
E) Avrupa Hun Devleti ?Karaton

8-Ticari faaliyetler sonucunda İslam dinini kabul edip Müslüman olan ilk İtil (Volga) Bulgar hükümdarı kimdir?
A) Satuk Buğra
B)Almış Han
C) Arslan Han
D) Bilge Han
E) Kara Han

9) Genel olarak Türklerde sanat Uygurlara kadar taşınabilir malzemeden deri, ahşap, metal ve taş işçiliğine dayalıdır. Uygurlarda ise sanat manastır, saray yapımı ve bunların iç donanımı biçiminde gelişme göstermiştir.
Türklerde sanatta görülen bu gelişme, aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Göçebe hayattan yerleşik hayata geçildiğinin
B) Ülkenin sınırlarının genişlediğinin
C) Komşu devletlerle ilişkilerin zayıfladığının
D) Ticaret anlayışının değiştiğinin
E) Ülkenin istilalardan korunduğunun

10) Hazar Devleti yöneticilerinin Museviliği kabul etmelerine rağmen, halk arasında Müslüman, Hıristiyan ve Şamanist olanlar da vardı. Halk arasındaki davalara Musevi, Müslüman, Hıristiyan ve Şamanistlerden oluşan bir hakimler kurulu bakıyordu.
Bu durum, Hazar Devleti?nde aşağıdakilerden hangisinin bir göstergesidir?
A) Kurucularının Musevi olduğunun
B)Halk arasındaki davaların hızlı sonuçlandırıldığının
C) Yöneticilerinin seçim yoluyla görevlendirildiğinin
D) Adalet ve hoşgörünün egemen olduğunun
E) Halk arasındaki sorunların dinsel nitelikli olduğunun

11- İslam tarihinde;
I. İlk adli teşkilatın kurulması,
II. Mahkemelere kadıların tayin edilmesi,
III. İlk defa askeri amaçlı iktaların kurulması
IV. Sürekli orduların kurulması
Gibi durumlar aşağıdaki halife-devlet adamlarından hangisinin zamanında oluşturulmuştur?
A) Hz. Ebubekir B) Hz. Ömer C) Hz. Osman

D) Hz. Ali E) Harun Reşid
12-
I-Yalancı peygamberler ortadan kaldırılmıştır.
II-Kur?an-ı Kerim ayetleri toplanarak kitap haline getirilmiştir.
III-Arapça resmi dil haline getirilmiştir.
IV-İlk deniz savaşı yapılmıştır.
V-Avasım şehirleri kurulmuştur.
Bu gelişmelerden hangileri dört halife döneminde gerçekleşmemiştir?

A)I-III-V B)II-IV C)III-V D)I-IV E)II-IV-V

13- Kitab-ül Musiki isimli eseri bulunan kendisine ikinci öğretmen anlamında Muallimi Sani?de denilen ünlü İslam filozofu kimdir?
A) İbn-i Rüşd B) İbn-i Sina C) Gazali

D) Farabi E) Taberi

14- İslam devletlerinde askeri işlerle hangi divan ilgilenirdi?
A)Divan-ı İnşa B)Divan-ı Mezalim

C)Divan-ı Beytü?l Mal D) Divan-ı Has E) Divan-ı Ceyş

15- İslam Tarihi'nde görülen aşağıdaki savaşların hangisinde İslam dini'ni yayma anlayışının ege¬men olduğu savunulamaz?
A) Nihavent B) Ecnadeyn C) Yermük D) Sıffin E) Mûte

16- Emevi ve Abbasi devletlerinin özelliklerinden;
I. Araplardan başka milletleri mevali olarak değerlendirmeleri
II. Milliyetçi bir yapıda olmaları
III. Halifeliği saltanat şeklinde yürütmeleri
IV. Türkler'in kitleler halinde İslamiyet'i kabul etmeleri
hangileri bu iki devletin ortak özelliğidir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) III ve IV E) II ve III

17-İslam ordularının İspanya?daki ilerleyişi hangi savaşla durmuştur?
A) Puvatya Savaşı B)Yermük Savaşı C) Nihavent Savaşı

D) Huneyn Savaşı E) Mute Savaşı

18-Abbasiler Türkler için hangi ordugah şehirleri oluşturmuştur?
A)Kubbetü?l İslam B) Cihadiye C) Talas
D) Avasım E) Merv

19- Aşağıdakilerden hangisinde Malazgirt Savaşı?ndan sonra Anadolu?da kurulan beylikler ve kuruluş yerleri yanlış verilmiştir ?
A)Danişmentliler-Sivas B) Artuklular ?Konya

C) Saltuklular ?Erzurum D)Mengücekliler ?Erzincan

E) Çaka Beyliği- İzmir

20- Aşağıda Türk-İslam edebiyatına ait ilk eserler ve yazarlar hangisinde yanlış verilmiştir?

A) Divan-ı Lügati?it Türk - Kaşgarlı Mahmut
B) Kutadgu Bilig- Yusuf Has Hacib
C) Atabetü?l Hakayık ? Yüknekli Edip Ahmet
D) Divan-ı Hikmet- Ahmet Yesevi
E) Fetihname ? Cüneydi Bağdadi
21- Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçukluların yıkılma nedenlerinden biri değildir?
A)Oğuz isyanı B) Taht kavgaları C) Katvan Savaşı

D) Batınilerin faaliyetleri E) Emevilerin Arap milliyetçiliği yapmaları

22- Türkler, Selçuklulardan itibaren İslâm Dünyasının
siyasi kaderini ellerine geçirdiler ve Osmanlı Devleti
yıkılıncaya kadar da ellerinde tuttular. Abbasi
Halifeliğinin daha iki asır süre ile ayakta kalmasını
sağladılar. Dağınık durumda bulunan islâm Dünyasını
dağılmaktan kurtardılar.
Bu bilgilere göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir?
A) Türkler Abbasilerden itibaren İslâm Dünyasının dini lideri olmuştur.
B) Talaş Savaşın'dan sonra kitleler halinde islâmiyeti kabul etmişlerdir.
C) Türkler islâm Dünyasının koruyuculuğunu üstlen¬mişlerdir.
D) İslâm Dünyasının dağılmasında olumsuz rol oynamışlardır.
E) İslâmiyeti kabul eden ilk Türk Devleti Selçuklular
olmuştur.

23- Türk - islam devletlerinde hukuk anlayışı, islamiyetin etkisiyle şekillenen şer'i hukuk ve Türk kültüründen beslenen örfi hukuk şeklinde yapılanmıştır.
Buna göre, Türk - İslam devletlerinin hukuk anlayışlarıyla ilgili olarak;
I. Din, hukuki yapı üzerinde etkili olmuştur.
II. Türk geleneklerinin etkisi devam etmiştir.
III. Yazılı hukuk anlayışı etkinliğini yitirmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

24-Selçuklularda gelirleri eğitim,ilim veya sosyal kurumların kurulması ve masraflarının karşılanması için kullanılan toprak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Has Arazi B) Mülk Arazi C) İkta Arazi
D) Vakıf Arazi E) Haraci Arazi

25- Selçuklularda eyaletlere gönderilen şehzadeleri yetiştirmekle görevli tecrübeli devlet adamları kimlerdir?

A) Hacip B) Melik C) Lala D) Atabey E) Emir-i Alem


CEVAP ANAHTARI : 1- E 2-C 3- C 4-A 5-D 6-E 7-B 8-B 9-A 10-D 11-B 12-C 13-D 14-E 15-D 16-C

17-A 18-D 19-B 20-E 21-E 22- C 23-D 24-D 25-D
Pro.Match
yapla41 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Bu mesaj için yapla41 kullanıcısına teşekkür eden 16 üyemiz:
!...Kbrr...! (17.05.10), Adanalee (23.05.10), anur (23.05.10), aybos (26.05.10), bakatl (01.06.10), Berkay VARANGEL (04.12.10), besiktasli (30.05.10), caliskanartiz (02.06.10), FerhatÇakır (27.05.10), gs_büşra (26.05.10), heysem (24.05.10), invasion (21.04.11), ireemmmm (30.05.10), lise9 (08.06.10), melisa_22 (08.04.10), twilight.14 (22.05.11)
Sponsor
Araba Oyunları
Araba Oyunları
Beceri Oyunları
Beceri Oyunları
Kız Oyunları
Kız Oyunları
Macera Oyunları
Macera Oyunları
Alt 20.05.10, 22:24   Yukarı Git #2
lise9
lise9 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 9
Teşekkürler Teşekkürleri: 67
1 mesajına 1 kere teşekkür edildi.

Standart


ben bir şey sorcaktım sınav kağıtları a lı b limiydi?
Ne zaman tutsam ellerini, Gözlerimin önünden mevsimler geçer. Ne zaman gözlerin gözlerime değse Samanyolundan bir yıldız düşer…
lise9 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 21.05.10, 17:26   Yukarı Git #3
yapla41
yapla41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 8
Teşekkürler Teşekkürleri: 7
3 mesajına 22 kere teşekkür edildi.

Standart


hayır A B kitapçığı yoktu
Pro.Match
yapla41 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 27.05.10, 20:01   Yukarı Git #4
FerhatÇakır
FerhatÇakır - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 9
Teşekkürler Teşekkürleri: 3
2 mesajına 2 kere teşekkür edildi.

Standart


Saol sorular için ancak bizim hoca A ve B kitapçıgı gibi sorucak sanırsam

FerhatÇakır isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 06.06.10, 20:20   Yukarı Git #5
Desert Rain.*
Moderatör
Desert Rain.* - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 3.118
Teşekkürler Teşekkürleri: 951
1280 mesajına 2183 kere teşekkür edildi.

Standart


çok teşekkürler bana test çıktı ...
...Kırlarda sükutu dinlerim gece / Her şey susunca
Uzakta da olsan ben yanındayım / Sen yanımdasın!
Gün sözner, yıldızlar ışır gökte, ah
Burada olsaydın
Goethe
"GÖL ?
Desert Rain.* isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Alt 07.06.10, 20:50   Yukarı Git #6
yapla41
yapla41 - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
Mesajlar: 8
Teşekkürler Teşekkürleri: 7
3 mesajına 22 kere teşekkür edildi.

Standart


Yardım edebilmişsem ne mutlu =)
Pro.Match
yapla41 isimli Üye şimdilik offline konumundadır   Alıntı ile Cevapla
Cevapla

Bookmarks
  • Submit Thread to Facebook'da Paylaş Facebook'da Paylaş
  • Submit Thread to Google Google
  • Submit Thread to Twitter'a gönder Twitter'a gönder

Seçenekler
Tüm Zamanlar GMT +3 Olarak Ayarlanmış. Şuanki Zaman: 08:57.

Her mesajin içeriginden, tamamen yazari sorumludur.
Mesaj içeriklerinden dolayi Forum yöneticileri ve moderatörleri sorumlu tutulamaz.
Ayrica bu site dosyalari kendi sunucusunda barindirmamaktadir ve sorumluluklari kaynaklara aittir.
Hak sahibinin talebi durumunda sitemizden kaldirilacaktir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 oyun oyna Ders izle

Önerileriniz, şikayetleriniz ve reklam vermek için adresi ile iletişime geçiniz.

Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2011, Jelsoft Enterprises Ltd.
Search Engine Friendly URLs by Freebet 3.6.0